Likwidacja

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA KAJAKOWEGO WAŻKA

Szanowni Państwo,

Likwidator Stowarzyszenia Kajakowego Ważka w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasielskiej 47/29, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń o numerze KRS 0000316703, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.09.2021 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę nr. 3 w sprawie likwidacji Stowarzyszenia. Wg. uchwały nr. 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 19.07.2022 na likwidatorów wyznaczono: Paulinę Katarzynę Oniszk, Marcina Maciejewskiego, Piotra Aleksandra Baczewskiego oraz Rafała Kacpra Klukiewicza.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem Sądu Rejonowego m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 18.05.2023 - sygnatura sprawy WA.XII NS-REJ.KRS/020114/23/051.

Likwidator informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą, Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia Kajakowego Ważka w likwidacji z siedzibą w Warszawie likwidator wzywa do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 03.05.2024r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: ul. Jasielska 47/29, 02-128 Warszawa.

Z poważaniem,
Likwidator Stowarzyszenia Kajakowego Ważka